gramota
003
001
002

Телефон:

+359 890 324 168

E-mail:

info@interplastbg.com

Декларация на ръководството

на „ИНТЕРПЛАСТ БГ“ ЕООД

за политиката по управление на околнатата среда,

здравето и безопасността при работа

 

Ръководството на „ИНТЕРПЛАСТ БГ“ ЕООД, определи и документира настоящата Политика,съдържаща основните цели, насоки и задължения на дружеството, свързани с управлението на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда  при осъществяване на:

Събиране, сепариране, балиране, съхраняване и товаро-разтоварни дейности с отпадъци от пластмаса и хартия. Дейности като търговец и брокер на всички видове отпадъци.

„ИНТЕРПЛАСТ БГ“ ЕООД   се стреми да осъществява основната си дейност като минимум в съответствие със законовите, клиентските и други изисквания приети в организацията, а когато е практически и финансово обосновано, и да ги надмине.

„ИНТЕРПЛАСТ БГ“ ЕООД   поддържа и развива внедрената интегрирана система за управление спрямо изискванията на международните стандарти ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 във всички свои дейности и звена, с цел повишаване на ефикасността на работа при осигурени здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Ние декларираме, че

Главната цел на „ИНТЕРПЛАСТ БГ“ ЕООД  е непрекъснато подобрение на всички аспекти на дейността – да предлагаме услуги от обхвата на ИСУ, като непрекъснато да подобряваме резултатността спрямо условията на труд и околната среда.

Основната насока на нашата политика е да изпълним всички приложими изисквания на стандартите ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 чрез внедряването, поддържането и непрекъснатото подобрение на интегрирана система за управление.

Здравето, безопасността и резултатността спрямо околната среда се считат за обща цел на ръководството и служителите на всички организационни нива. Затова ръководството полага грижи:

 • Да осигурява и поддържа екологична, безопасна и здравословна работна среда;
 • Да осигурява безопасността на персонала и на посетителите на всички постоянни и подвижни работни места;
 • Да осигурява достатъчна информация, инструкции, обучение и наблюдение, за да е сигурно, че всички работници напълно съзнават опасността в тяхната работа и отговорностите си, да извършват работата си безопасно през цялото време;
 • Да осигурява необходимите средства за безопасност, защитна екипировка и контролира използването им;
 • Да поддържа и непрекъснато подобрява всички аспекти на екологията и безопасността, чрез създаване и контрол по спазването на възприетите правила;
 • Да консултира служителите по въпроси, касаещи екологията, безопасността, здравето и работните места;
 • Да осигурява такива стандарти за комуникация, които да насърчават включването на работещите или съответно техните представители в разработване и внедряване на ефективни мерки за осигуряване на тяхната безопасност и здраве при работа, тази политика и целите на „ИНТЕРПЛАСТ БГ“ ЕООД  ;
 • Да гарантира, че безопасността и здравето при работа и околната среда са важни фактори в процеса на подбор на доставчици;
 • Да комуникира подходяща информация, свързана с опазването на околната среда, безопасността и здравето, както и качеството на произвежданите продукти, с всички служители.

Персоналът на фирмата има задължение изцяло да сътрудничи в прилагането на тази Политика, като:

 • Работи безопасно, ефикасно и екологично, при спазване на определените правила, предоставената информация и обучение, в съответствие с фирмените процедури и законови задължения;
 • Незабавно докладва инциденти и ситуации, които биха могли да доведат до щети, наранявания или нежелани въздействия върху околната среда;
 • Участва в разследването на инциденти и нежелани събития и при прилагането на мерки за предотвратяването им.

Прилагане на политиката:

 • Управителят на фирмата е отговоренза непрекъснатото осигуряване на стратегическото ръководство и осигуряване на безопасността, здравето и добруването на персонала.
 • Служителите отговарят за внедряване и прилагане на систематичното управление на безопасността, резултатността спрямо околната среда в сферите си на дейност, като за резултатите са отговорни пред управителите.
 • Тази политика ще бъде преразгледана при промяна на законодателството, поради организационни промени, или поради други обстоятелства, като минимум веднъж годишно.
 • Политиката е предоставена на целия персонал на фирмата, както и други заинтересовани лица чрез информационните табла и съвременните средства за комуникация. Политиката е включена в документите за запознаване при началния инструктаж на нов персонал.

 


 

INTERPLAST BG Ltd © 2015 Всички права запазени!